Algemeen

Belangrijke informatie

Algemene voorwaarden

Geüpdatet: 19-10-2023

Algemene voorwaarden

Goudeerlijk – voor kind, ouder & professional
Kerkpad 2f
2681 BK Monster
info@goud.eerlijk.nl
www.goud.eerlijk.nl
KvK: 72415193
IBAN: NL94ABNA0826894186

Algemene voorwaarden

Algemeen GoudEerlijk

Goudeerlijk is een V.O.F en heeft als eigenaren Els van der Wel-Barendse en Christine Kuiper-van Geest

Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en  overeenkomsten tot

het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt  verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee Goudeerlijk een  overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, opleidingen of coaching  ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training. De  deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende  overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze  voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk  door Goudeerlijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van  de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is  overeengekomen.

Goudeerlijk behoudt zich het recht om de locatie te veranderen; dat ter beoordeling  van opdrachtnemer.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven voor een opleiding of training kan via de website van Goudeerlijk, per  email of door invullen van het inschrijfformulier. Wanneer de aanmelding door  Goudeerlijk ontvangen is, wordt een bevestiging van de inschrijving toegezonden.  Daarop volgt de factuur. Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder  voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Het factuurbedrag dient uiterlijk drie  weken voor aanvang van de training op de bankrekening van Goudeerlijk te zijn  bijgeschreven tenzij andere afspraken daarover zijn gemaakt.

Wanneer een deelnemer zich bij Goudeerlijk inschrijft voor een opleiding of training  dan is er de bedenktermijn van 14 werkdagen van toepassing.

Termijnen betalen

Goudeerlijk beidt de mogelijkheid van gespreide betaling in termijnen voor de  opleiding kindercoach. Per termijn rekent Goudeerlijk 5,- euro extra bank-en  adminstratiekosten.

Annulering van workshop

Bij annulering van een workshop:

-de workshop dient 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Alle opzeggingen  dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het totale bedrag zal dan binnen 10  werkdagen worden teruggestort.

Is er een afmelding later dan 48 uur van tevoren dan storten we 50% van het  totaalbedrag terug of wordt er in overleg met de trainers een andere plek in een  volgende workshop gereserveerd.

Goudeerlijk kan tot een week voor aanvang van een opleiding of workshop beslissen  een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen  onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over  te gaan tot annulering. In geval van annulering door Goudeerlijk ontvangen de  deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het eventueel al overgemaakte bedrag  binnen 10 werkdagen teruggestort.

Annulering van cursu/opleiding

Bij annulering:

-Tot 4 weken voor aanvang van het evenement wordt € 50,- administratiekosten in  rekening gebracht.

-Tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang wordt 25% van het factuurbedrag in  rekening gebracht met een minimum van € 50,-

-Tussen 2 weken en 1 dag voor aanvang, wordt 50% van het factuurbedrag in  rekening gebracht, met een minimum van € 50,-

– Vanaf aanvang van de training of opleiding 100% van het factuurbedrag. N.B.  Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na aanmelding.

Tussentijds annuleren (na aanvang van de cursus) is niet mogelijk. Opdrachtgever is  dan volledige betaling verschuldigd

Bij niet verschijnen van een deelnemer zijn de volledige opleidingskosten  verschuldigd.

In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hiervoor wordt  van tevoren een betalingsafspraak gemaakt afhankelijk van de totale kosten en het  aantal termijnen. De eerste termijn dient voldaan te zijn 14 dagen voor de startdatum  van de opleiding

Bij annulering binnen vier weken voor aanvang, is de helft van het totale cursusgeld  of de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor  aanvang, of bij opzegging tijdens de opleiding, of indien er geen annulering wordt  gemeld of is ontvangen,

wordt het totaalbedrag volledig in rekening gebracht en dient dit in zijn geheel te  worden voldaan, ongeacht of de training daadwerkelijk en/of tot het eind toe wordt  gevolgd. Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te  geschieden.

De deelnemer/betaling plichtige dient zich er daarbij van te vergewissen dat de  opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door Goudeerlijk is ontvangen. In geval  van annulering wordt het eventueel te retourneren bedrag binnen 10 werkdagen  teruggestort.

Goudeerlijk kan tot een week voor aanvang van een opleiding of training beslissen  een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen  onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over  te gaan tot annulering. In geval van annulering door Goudeerlijk ontvangen de  deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het eventueel al overgemaakte bedrag  binnen 10 werkdagen teruggestort.

Aanpassing kosten

Goudeerlijk behoudt zich het recht voor de opleidings- of trainingskosten aan te  passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met  belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/betaling plichtige rente verschuldigd  van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden  is de deelnemer en/of betaling plichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten  belope van 15% van het

verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke  incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voor zover die het hiervoor  bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de  betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betaling plichtige zijn of haar  verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de  deelnemer.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of  opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. In  bijzondere gevallen kan de opdrachtnemer de aanvangstijd of –datum van  activiteiten wijzigen

Bij ziekte van een trainer of andere bijzondere omstandigheden, wordt zorg gedragen voor deskundige vervanging.

Accreditatie 

Goudeerlijk behoudt zich het recht dat de accreditaties die op het moment van  inschrijven niet op het moment van certificatie anders zijn of weggevallen zijn. Dit  omdat Goudeerlijk niet 100% kan waarborgen dat de accreditaties blijvend zijn, dit is  afhankelijk van de beoordeling van de accreditatiecommissie van het betreffende  instituut.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Goudeerlijk uitgegeven trainingsmaterialen,  cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke  materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Goudeerlijk, tenzij een  andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming van Goudeerlijk zullen noch door de Opdrachtgever noch de Deelnemer gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden  gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd

Aansprakelijkheid

Goudeerlijk spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen  uit te voeren. Goudeerlijk houdt zich niet verantwoordelijk voor eventueel schade of  verlies van eigendommen van de deelnemers op locatie.

Klachtenregeling

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer mondeling contact niet leidt tot  het naar tevredenheid oplossen van een klacht kan het klachtenregelement  geraadpleegd worden. Na ontvangst streven wij naar beantwoording binnen 14  dagen. De maximale termijn van afhandeling is gesteld op 6 weken. Indien  noodzakelijk kan deze (gemotiveerd en in overleg) worden uitgebreid. Klachten  worden geregistreerd en gedurende maximaal een jaar na afhandeling bewaard.

Goudeerlijk gaat vertrouwelijk en conform Europese wetgeving om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy Protocol en cookie statement.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van coaching, therapie, trainingen en opleiding. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk door Goudeerlijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

Inschrijving

Inschrijven training of een opleiding kan via de website van Goudeerlijk, per email of door toezending per post van het inschrijfformulier. Wanneer de aanmelding door Goudeerlijk ontvangen is, wordt een bevestiging van de inschrijving toegezonden. Het factuurbedrag dient bij opleidingen uiterlijk vier weken voor aanvang van de training op de bankrekening van Goudeerlijk te zijn bijgeschreven tenzij andere afspraken daarover gemaakt zijn.
Wanneer een deelnemer zich bij Goudeerlijk inschrijft voor een opleiding of training dan is er de wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen van toepassing. Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Inschrijving voor de begeleiding van je kind kan via de website van Goudeerlijk of per email. Wanneer de aanmelding door Goudeerlijk is ontvangen, dan krijg je een intakeformulier. Invullen en retourneren van dit intakeformulier is bevestiging van inschrijving van individuele- of groepsbegeleiding. Het factuurbedrag dient, zoals de factuur aangeeft, binnen 14 dagen na ontvangen van factuur te zijn bijgeschreven tenzij andere afspraken daarover gemaakt zijn. De factuur wordt verzonden per email. Bij niet betalen wordt een herinnering gestuurd. Als deze niet resulteert in betaling binnen twee weken worden incassokosten in rekening gebracht. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur. Zelf organiseer je de vergoedingen via de zorgverzekeraar: de informatie-inwinning hierover en de nazorg dat het bedrag vergoed wordt door de verzekeraar.

Voor toepassing van integratieve kinder- en jeugdtherapie, in het kader van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dient je een behandelovereenkomst te tekenen. Beide ouders (voor kinderen onder de 16 jaar) geven hiermee toestemming om kind te begeleiden. Ook teken je hiermee voor toestemming om gegevens vast te leggen in een dossier. Begeleiding wordt tegen het geldende uurtarief of pakkettarief gefactureerd. Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak zal de sessie alsnog in rekening worden gebracht.

Annulering van opleiding

Bij annulering:

  • Tot 4 weken voor aanvang van het evenement wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht;
  • Tussen 4 weken en 2 weken voor aanvang wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht met een minimum van € 50,-;
  • Tussen 2 weken en 1 dag voor aanvang, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht , met een minimum van € 50,-;
  •  Vanaf aanvang van de training of opleiding 100% van het factuurbedrag.

Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Tussentijds annuleren (na aanvang van de cursus) is niet mogelijk. Opdrachtgever is dan volledige betaling verschuldigd. Bij niet verschijnen van een deelnemer zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hier wordt van tevoren een betalingsafspraak gemaakt afhankelijk van de totale kosten en het aantal termijnen. De eerste termijn dient voldaan te zijn 14 dagen voor de startdatum van de opleiding

De deelnemer/betalingsplichtige dient zich er daarbij van te vergewissen dat de opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door Goudeerlijk is ontvangen. In geval van annulering wordt het eventueel te retourneren bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

Goudeerlijk kan tot een week voor aanvang van een opleiding of training beslissen een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In geval van annulering door Goudeerlijk ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het eventueel al overgemaakte bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort.

Aanpassing kosten

Goudeerlijk behoudt zich het recht voor de therapie-, opleidings- of trainingskosten aan te passen.

Incasso

Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/betalingsplichtige rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de deelnemer en/of betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het
verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voor zover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. In bijzondere gevallen kan de opdrachtnemer de aanvangstijd of –datum van activiteiten wijzigen

Bij ziekte van een trainer of andere bijzondere omstandigheden, wordt zorg gedragen voor deskundige vervanging.

Vragen

De therapeuten/trainers zijn tijdens de werkdagen bereikbaar voor vragen. Mochten vragen zijn dan zijn we via de email bereikbaar. Op ons algemene info emailadres (info@goud-eerlijk.nl) en ook onze emailadressen. Korte vragen zullen binnen 3 werkdagen worden beantwoord. Bij meer inhoudelijke vragen (waar bv ook overleg voor nodig is) zullen we maximaal binnen 14 werkdagen beantwoorden.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Goudeerlijk uitgegeven trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Goudeerlijk, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goudeerlijk zullen noch door de opdrachtgever noch de deelnemer gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Aansprakelijkheid

Goudeerlijk spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Goudeerlijk houdt zich niet verantwoordelijk voor eventueel schade of verlies van eigendommen van de deelnemers op locatie.

Privacy

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien.